Hosting Serverhosting, Colocation og IT outsourcing

DTNET_DANMARK.gif (6921 bytes)

Velkommen til abonnementsvilkår og salgs- og leveringsbetingelser rev. 2.4 af 01.08.2010 - Disse vilkår er gældende sammen med prislisten og kontrakter for Verinet® ydelser. Disse vilkår er der bilagt som henvisning til/på internet, prislister, produktfakta, brochurer, faktura, tilbud, forhandleroprettelse, bestillingsformularer, ordrebekræftelser og driftsaftaler.

Hosting Serverhosting IT Outsourcing CMS og Colocation betaling, opsigelse og priser:

Alle anførte priser fra Verinet® Hosting er baseret på en årlig forudbetaling af ydelserne medmindre andet er kontraktligt nævnt og der betales ekstra for kvartalsmæssig afregning hvilket svarer til alm. kassekreditrente. Prisregulering kan ske midt i en periode på en given dato med f.eks. forhøjelse af elpriser, trafik, husleje services statsafgifter, kreditkortselskaber eller andre 3. parts leverandører. Opsigelsesperioden første år er 6 måneder hvormed en samlet første periode udgør 18 måneder, såfremt aftalen opsiges mindst 6 måneder inden ny driftsperiode påbegyndes. Bindingsperioder er minimum 1 år fra den dato, pladsen, forbruget eller servicen anvendes. Der er henholdsvis 3 måneders opsigelsesvarsel ved IT Outsourcing og 6 måneders opsigelsesvarsel ved Co-Location og Hosting kontrakter. Opsigelse skal ske skriftligt med underskrift fra virksomhedens ansvarlige ledelse eller fuldmægtig pr. telefax, anbefalet brev eller pr. e-mail med elektronisk gyldig digital signatur fra en tegningsberettiget inden en ny driftsperiode påbegyndes. Sker opsigelses ikke skriftligt med underskrift og/eller rettidigt forpligtes betaling for en ny driftsperiode og opsigelsesperiode. Sker opsigelse ikke rettidigt er forhandler forpligtet til at betale for en ny driftsperiode.

Betalingsrater kan være kvartaler, halvår eller år og er specificeret på faktura og kontrakt. Bindingsperioden påvirkes ikke af betalingsraterne. Det er kundens pligt at sørge for afhentning af opsagt udstyr. Såfremt opsagt udstyr ikke afhentes inden 5 dage fra udløb af opsigelse er kunden forpligtet til betaling af samtlige omkostninger til leje, trafik og strøm uanset om det benyttes eller ej, med evt. tillæg for assisteret afhentning jf. alm. Timetakster for Verinet® har et tab på ikke at kunne leje denne plads ud. Kunden betaler i enhver henseende for strøm, leje og trafik for udstyr som ejes af kunden uanset om det benyttes eller ej. Ved opsigelse eller flytning til anden udbyder krediteres den evt. forudbetalte strøm eller uforbrugte trafik ydelse ikke. Ved flytning til anden udbyder indenfor opsigelses- og kontraktperiode skal restancen for den indgående kontrakt sammen med opsigelsesperioden på 6 måneder indbetales før, at kunden kan afhente udstyr, flytte domæner m.v.

Forudbetaling af enhver ydelse, aconto abonnement i timeforbrug eller service tilbagebetales ikke såfremt en tjeneste opsiges og/eller ikke benyttes mere, dette sker først ved periodeudløb eller den årlige regulering af trafik/strømaflæsning. Ved leasing og leje som er periodebegrænset gælder bindingsperioden for hardware også for driften. Ved en modtagen underskreven opsigelse kører abonnementer og services videre i den angivne periode inkl. de 3-6 måneders opsigelsesperiode indtil sidste driftsdato og der skal betales for hele perioden uanset om det benyttes. Kunden er til enhver tid ansvarlig for ethvert forbrug på enhver service uanset om han har kendskab til det eller ej. Dette kan være f.eks. hacking eller udnyttelse af sårbarheder, eller service har haft et højere forbrug end forventet, eller at kunden ikke har kendskab til afgifter eller gebyrer såsom trafik, strøm, timetakster, timeforbrug, opkaldsafgifter, serviceafgifter, stykafgifter eller servicegebyrer ved skift imellem abonnementsformer. Udover almindelige afgifter kan der forekomme almindelige takster for telefoni, sms, fax, voip, SAAS eller services. Derudover kan der for en kunde forekomme betaling til f.eks. indeksregulering, software, licenser, licenser pr. yderligere brugere, installation, tilretning, flytning, abonnement, konfiguration, fejlsøgning, kabler, teknisk udstyr, support, transport, undersøgelser og møder. Såfremt en kunde opsiger en aftale, redelegere domæner eller ønskerat afhente udstyr er Verinet® berettiget til at fakturere restperioden til kontant betaling. Kunden accepterer at Verinet® kan lukke for og tilbageholde, blokere, ændre og sælge domæner, licenser, kunder, udstyr og IP net m.v. indtil enhver forfalden saldo er betalt.

Ved manglende eller forsinket betaling er Verinet® Hosting berettiget til at fakturere debitere den rentesats som står på faktura med tillæg af rykkergebyr. Kreditrenter anvendes ikke. Betaling for nye perioder skal ske senest 30 dage før periodestart. Faktura udsendes forinden med tillæg af kundens evt. krævede kredittid. Verinet® kan til enhver tid kræve en estimeret aconto forudbetaling af ydelser såfremt et forbrug stiger af f.eks. husleje, strøm eller trafik og ydelsen beregnes automatisk dokumenteret på baggrund af kundens logfiler. Der betales 100% efter logfiler og kunden har ikke reklamationsret eller indsigelsesmulighed imod logfiler som jo dokumentere en trafik eller service mod et givent IP nummer eller domæne. Disse logfiler findes både på kundens eget udstyr, på vor lokale routere og på Core routere mod internettet og kunden acceptere at de trafiktakster vi opkræves kan opkræves hos kunden med tillæg af avance i forhold til engagement. Regulering af forbruget sker ved fakturering af ny periode, således der ikke betales for forbrug som ikke er benyttet. Såfremt betalingsperioder aftales ændret gælder den fornyede bindingsperiode denne nye faktura periode. Dette kan betyde en forlængelse af bindingsperioden, såfremt udstyr er i brugtaget i etaper. Derfor kan sidste driftsdato gå udover kontraktens juridiske gyldighed.

Det leverede forbliver Verinet®'s ejendom indtil betalingen af ethvert udestående har fundet sted inkl. evt. renter og omkostninger. Såfremt betalingsbetingelser overskrides er Verinet® Hosting berettiget til at sætte standby eller lukke for service og de pågældende tjenesteydelser herunder adgang til udstyr indtil alle forfaldne beløb er betalt. Såfremt Verinet® Hosting yder eller har ydet support, installation, tilretning eller programmering til en kunde er Verinet® Hosting berettiget til at fjerne ydelsen såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, indtil det fulde beløb er indbetalt. Såfremt køber undlader at betale rettidigt, eller denne efter aftalens indgåelse kommer under konkurs, redelegere domæner, ændrer på domæners DNS opsætning, træder i betalingsstandsning, at der konstateres gæld til andre hosting selskaber, åbner forhandling med andre udbydere om tvangsakkord, der pr. skrift eller mundtligt konstateres at betaling vil blive reduceret eller nægtet, eller at der ved udlæg findes at mangle midler til at betale sin gæld eller at kundens formueforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at det må antages, at han vil være ude af stand til at betale hele købesummen - er Verinet® berettiget til med øjeblikkelig varsel at kræve erstatning af køber, for ethvert tab, som følge af denne misligholdelse. Verinet® er berettiget til at lukke for services, pantsætte eller sælge de produkter, licenser, software og kunder som befinder i kundens skabe for modregning af udestående saldo eller indtil udestående saldo er betalt. Ved enhver betalingsoverskridelse acceptere kunden at Verinet® uden yderligere varsel berettiget til at sende sagen til RKI og/eller ADVOKAT INKASSO for retslig inkasso og registrering i offentlige registre med deraf forbundne omkostninger for kunden til advokatsalær, renter og gebyrer m.v.

Alle opsigelser forudsætter at betaling af forfaldne fakturaer og betaling af evt. redelegerings og/eller overdragelsesgebyrer har fundet sted inden en evt. opsigelse, redelegering, overdragelse eller flytning af data, servere, domæner og mail m.v. kan finde sted. Det er brugers ansvar at henvende sig til Verinet® Hosting for aftale om redelegering eller overdragelse således at ekspeditionstider m.v. afpasses efter ønske. Såfremt et domæne eller server flyttes uden forudgående skriftlig henvendelse til Verinet® Hosting vil alle services blive inaktive, men kan genåbnes ved betaling af omkostningerne hertil, tilsammen med det fulde udestående og et genåbningsgebyr og timeløn der forbruges hertil. Tillige er Verinet berettiget i enhver henseende til at lukke for adgang til udstyr, software eller licenser såfremt kunden henvender sig til vore leverandører. I den henseende bemærkes at kunden ikke kan tegne driftsaftaler med Verinet® leverandører grundet en konkurrenceklausul. Verinet® er ikke ansvarlig for driftstab som følge af manglende betaling, adgang, opsigelser, inaktive datatjenester eller abonnementer.

Der forbeholdes ret til ændringer uden varsel i priser, teknik og specifikationer. Der kan ikke udleveres koder eller adgangskort til andre datacentre før opsigelse og betaling af udestående og endnu ikke fakturerede ydelser for de angivne perioder er betalt. Rabatter som er modtaget i en periode kan genfaktureres i en anden periode til oprindelige pris, såfremt der imellem tiden er sket en opsigelse.

Strøm og Trafikforbrug ved Hosting for alle Server Hosting Center, IT Outsourcing & Colocation ydelser:

For serverhosting, outsourcing og co-location kunder er det gældende, at der betales årligt forud for estimeret strøm og et trafikabonnement med tillæg af trafikpakker så et periodeforbrug vil passe med et estimeret forbrug. Det samme er gældende for f.eks. sekund og minutforbrug, SAAS, SPLA, FAX, SMS, VOIP og andre services hvor forbruget ikke kendes på forhånd. Abonnementsprisen for drift af den service en kunde anvender er afhængigt af valgt datacenter, båndbredde og det tilsluttede udstyr. Såfremt en kunde ibrugtager plads, strøm, trafik eller services i Server Hosting Centret er Verinet® berettiget til at kræve 1 årsforudbetaling for dette. Ved trafikabonnement afregnes grundpakker af trafik 30 GB pr. måned for henholdsvis national og international trafik. Såfremt trafikken overstiger denne mængde afregnes yderligere grundpakker og så fremdeles. Enhver strøm og trafikberegning sker automatisk beregnet på skønnet fremtidigt forbrug + den procent som forbruget stiger eller falder med, som betales forud for kontraktperioden. Kunden accepterer altid at benytte Verinet® forbrug såsom strøm, trafik og plads og holder selv styr på forbruget enten ved måling eller ved køb af flatrate produkter.

Kunden har selv ansvar for sine servere og intet ansvar kan overføres til Verinet® for servere eller opkoblinger udover at Verinet® leverer et eller flere IP net samt strøm og køling. Verinet® hæfter ikke for manglende vedligehold eller sikkerhed og ethvert trafik forbrug der opstår. Strøm og trafik reguleres 1 gang årligt og evt. merpriser forfalder kontant og evt. overskud krediteres eller overføres til næste periode. Ved opsigelse sker der ingen regulering, eftersom der ikke fremsendes en ny periode faktura. Ved periodens afslutning beregnes og afstemmes aktuelt forbrug med det fakturerede således kunden alene betaler for den mængde plads, trafik, strøm, sekunder, minutter og stykenheder der er rent faktisk er forbrugt.

Reklamation, ansvar og ansvarsfralæggelse vedr. server hosting colocation og IT outsourcing:

Reklamation kan kun ske såfremt denne er sendt til Verinet® Hosting med underskrift fra den tegningsberettiget eller med digital signatur senest 8 dage efter leveringstidspunktet eller installationstidspunktet. E-mail reklamationer gælder ikke. Verinet® kan ikke gøres ansvarlig for fejlfaktureringer, 3 parts udtalelser, leverandørforhold i sin helhed samt normale driftsfejl som følge af installation, afmontering eller ændringer m.v. Reklamationsfristen gælder fra leveringsdato og 8 dage frem for hver ændring Verinet® producerer, selv om der omfaktureres, krediteres eller udføres en refusion eller reduktion af omkostninger til kunden.

Returnering af varer kan kun finde sted efter nærmere aftale med Verinet® Hosting inden 8 dage efter varen er leveret og kun efter modtagelse af returnummer, som tydelig skal fremgå på pakken ved returnering. I det omfang Verinet® Hosting er ansvarlig over for køberen, er Verinet® ansvar begrænset til et dokumenteret direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, tab af kunder, timepriser og installationsomkostninger m.v. Verinet® Hosting påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold overfor tredjemand. Såfremt problemer af teknisk karakter opstår er Verinet® alene forpligtet til at forsøge at foretage afhjælpning. Kontrakter og services kan ikke opsiges som følge af kundens manglende adgang eller manglende tekniske indsigt. Verinet® kan kræve forudbetalinger for afhjælpning af problemer herunder det medgåede timeforbrug og omkostninger til 3. parts leverandører. Verinet® Hosting er berettiget til at tilbyde reparation eller afhjælpning af manglen eller ombytning til et andet produkt. Køber er ikke berettiget til at ophæve handlen eller til at kræve nogen form for opsigelse, erstatning, refusion eller kompensation, som følge af mangler ved software, brug af 3. parts leverandører, opkoblinger eller udstyr som ikke er sikret korrekt eller hvor Verinet® ikke har vedligehold og driftsansvar såsom eksterne services, data adgange, fysiske adgange til software og hardware og forbindelsesudstyr.

Verinet® Hosting er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af manglende levering, betaling, kompensation, afhjælpning eller ombytning eller hvor der er forslag om udvidelser eller afhjælpning der ikke er fulgt, eller i tilfælde hvor kunden selv er årsag til forsinkelser. Verinet® er ikke ansvarlig for manglende leveringer fra services, producenter, fysiske adgange, partnere og forhandlernes leverancer, selvom disse faktureres via Verinet®.

Kunden accepterer ved bestilling samt via forhandleroprettelse, fakturering, kontrakt og korrespondance med henvisning til vore salgs- og leveringsbetingelser m.v. at Verinet® Hosting IKKE kan drages til ansvar ved enhver dom, afgørelse, sletning, manglende betaling eller ændring i forhold vedrørende juridiske forhold, ejermæssigt eller teknisk fra Verinet® eller Verinet®'s forhandlere eller leverandører. Verinet® Hosting fraskriver sig ethvert ansvar for en registrants henvendelse til Verinet® Hosting samt registrering af varemærker, navne eller firmanavne m.v. af enhver art, hvorved registranten kan blive sagsøgt eller på anden måde ydmyget, sagsøgt og offentliggjort og selvom IP rettigheden registreres anonymt i Verinet® Hostings navn, som fuldmægtig, teknisk ansvarlig eller ejer. I domænestridigheder eller sager om domænenavne fralægger Verinet® Hosting sig ethvert ansvar og dette accepterer kunden ved oprettelse og ibrugtagning af opkoblinger og services. Verinet® Hosting fralægger sig ethvert ansvar hvor Verinet® Hosting som mellemmand modtager betaling for en 3. partner. Enhver opkobling som ikke er baseret på IP fibernet eller kobbernet er Verinet® ikke ansvarlig på nogen måde for. Såfremt en kunde ændrer IP adresser (server adresser) på et domæne der er i brug på en given servers IP adresse er Verinet berettiget til at lukke for eller benytte denne ip adresse til andre kunder. Ved enhver serverhosting fralægger Verinet® Hosting sig ansvaret for hardware og software brug og kunde skal selv betale ethvert vedligehold og service medmindre der er tegnet en server care eller SLA for dette. Enhver skade, merudgift, eller manglende drift betales alene af kunden. Ved flytning (redelegering) og ny domæneregistrering oppebærer registranten enhver juridisk og økonomisk risiko ved registrering af et domænenavn og accepterer at disse kan ændres løbende uden varsel jvf. DIFO og DK-hostmaster og andre TOP LEVEL domæneleverandører.

Ved enhver bestilling af services hos Verinet® Hosting accepterer kunden at denne ikke senere kan tage forbehold eller reklamere overfor Verinet® Hosting efter udløb af reklamationsfrist. Kunden accepterer endvidere at Verinet® ikke drages til ansvar ved benyttelse af adgange, services, software og hardware som senere kan blive lukket midlertidigt eller helt som følge af leverandørforhold. Verinet® er alene forpligtet til at udføre en afhjælpning og tilbyde løsninger som angivet af producent og kunden er ikke berettiget til erstatning og kan ikke kræve refusion af Verinet®, såfremt Verinet® ikke kan foreslå en løsning. Verinet® har alene en forpligtelse til at yde de nævnte oppetidsgarantier til og med RJ45 stikket til en server. Såfremt en kunde beder om slukning af services eller servere er Verinet berettiget til betaling for de omtalte services i den opkrævede periode, da dette betragtes som en opsigelse.

Verinet® Hosting forbeholder sig retten til løbende at fakturere a conto under levering og arbejdets udførsel, at dellevere, samt at fakturere for levering af produkter eller ydelser uafhængigt af hinanden og uanset sammenhæng. Service, installation, support, adgang og uddannelse debiteres særskilt uden hensyn til evt. levering af produkter. Verinet® Hosting kan ikke blive bundet af faste priser på udstyr, installation og reparation, da Verinet® Hosting udelukkende arbejder efter sine gældende timetakster og/eller 3. parts fakturering til Verinet® Hosting. Verinet® Hosting forbeholder sig i en enhver henseende retten at debitere for den fulde arbejdstid og kørsel og evt. medgåede udstyr/komponenter/materialer. Ethvert timeforbrug kan ikke kræves krediteret ved fakturering af timer fra SLA, QOS, vedligehold, kontrol af servere, læsning af logfiler, ServerCare, IT beredskab, fejlfinding og undersøgelser uanset om disse ikke har givet et ønsket resultat. For hardware, software udviklingsprojekter, open source projekter eller kombinationen af forskellige software pakker og/eller hardware erklærer køber sig indforstået med, at Verinet® ikke kan gøres ansvarlig for fejlfinding, drift, driftstab, performance eller ønsket funktionalitet. Et sådant ansvar skal rettes imod producent. Ved hardware leverancer er det kundens ansvar inden 8 dage, at kontrollere at varen er i overensstemmelse med det ønskede. Såfremt en kunde bliver kompenseret med andre ydelser og/eller ved at skaffe en tilsvarende vare/model, kan kunden ikke senere kræve refusion, og såfremt en kunde modtager ydelser gratis eller til en gros pris skal den normale pris medtages i en evt. refusionspris. Faktureret timeløn kan ikke indgå i evt. refusion/godtgørelse. Kunder kan ikke gøre krav på ydelser eller service som der ikke betales for. Kontrakter kan ikke overdrages til 3, mand uden Verinet®'s skriftlige godkendelse og sker det fungerer det som ved nytegning d.v.s. med 1 års bindingsperiode på ny.

Domænesalg

I enhver strid om domænenavne og handel med domænenavne eller i de tilfælde hvor Verinet® Hosting er mellemmand for en sælger kan Verinet® Hosting ikke holdes ansvarlig for tab af rettigheder, domæner eller drages til ansvar på nogen måder ej heller såfremt et domæne nægtes overdraget, slettes, flyttet eller ved enhver anden handel eller tilbud hvor Verinet® Hosting er indblandet som internetudbyder. Verinet® Hosting er ikke ansvarlig for fakturering som Verinet® Hosting foretager på vegne af andre og på vegne af f.eks. juridisk instans, klagenævn, administratorer, DK-HOSTMASTER eller andredomæne udbydere. I enhver strid om domænenavne og handel med domænenavne eller i de tilfælde hvor Verinet® Hosting er mellemmand for en sælger kan Verinet® Hosting ikke holdes ansvarlig for tab af rettigheder, domæner eller drages til ansvar på nogen måder ej heller såfremt et domæne nægtes overdraget, slettes, flyttet eller ved enhver anden handel eller tilbud hvor Verinet® Hosting er indblandet som internetudbyder. Verinet®'s oprettelsespris for alle domæner er 9 kr.

Garanti, opsigelse, forbehold, returret og driftsansvar:

Garanti er et anliggende imellem producent og forbruger. Garantien er at regne fra den oprindelige købsdato og f.eks. 1 eller 2 år frem. Køber betaler selv fragt ved fremsendelse til garantireparation. I tilfælde af fejl ved en vare, som henhører under garanti, returnerer producenten uden omkostninger for køber (gælder kun i Danmark). Varen SKAL sendes direkte til producent/leverandør, således at køber hurtigere får en ombyttet eller repareret varen. Såfremt en vare der er returneret, som garantireparation intet fejler, vil køber blive debiteret det eftersynsgebyr som producent eller repræsentant for denne afkræver + leveringsomkostninger. Ved garantireparationer skal købsfaktura/kopi samt garantibevis og original emballage og licenser medsendes, i modsatfald afregnes reparationen efter gældende takster. Såfremt beløbet ikke betales, forbeholder leverandør sig retten til, efter 30 dage, at lade ejendomsretten overgå til anden side. For forbrugsstoffer, CD'ere og software ydes ikke returret. For alle oprettede tjenester ydes ikke returret, men disse kan opsiges iht. til opsigelsesbetingelserne. Er en tjeneste først bestilt, kræver Verinet® Hosting betaling herfor. Verinet® Hosting yder den garanti som producenten yder - d.v.s. 1-5 år fra fakturadato afhængigt af producent. Der ydes kun garanti på varer købt af Verinet® med serienr. i henhold til faktura/garantibevis. Garantien dækker fabrikations- og materialefejl. Garanti bortfalder, hvis manglen eller fejlen, er fremkommet som følge af fejlagtigt brug eller uautoriseret reparation. Verinet® Hosting tilbyder, at der kan tegnes redundans, on-site serviceordninger, udvidet garanti, forsat garanti, support samt overvågningsaftaler mod merbetaling fra leverandørerne.

Verinet® Hosting yder garanti for 99,99% oppetid/drift for egne leverancer som f.eks. SAAS, Videostreaming, WEB Hotel eller en webserver leveret og installeret og alene vedligeholdt af Verinet® Hosting såfremt ingen andre har system login og fra det tidspunkt forhandler eller kunde modtager en klarmelding. Ellers er oppetidsgaranti 99,7%. Grundet Internettets særlige struktur er alle garantier ikke gældende såfremt andre dele af telenet, distributionsnet eller fysiske adgangsforhold m.v. er nede, forsinket, begrænset, under udvidelse eller på anden måde ikke optimalt fungerende som følge af forhold imellem Verinet og andre leverandører. Der henvises til information om driften på supportsiden og vor vagttelefon for yderligere info såfremt dette opstår. Garantier gælder udelukkende indtil RJ45 stikket. Der udstedes ingen driftsgarantier for software, service eller programmel installeret på en server medmindre der foreligger driftskontrakt eller underskreven SLA serviceaftale. Verinet® rådgiver efter bedste evne, men er ikke ansvarlig for oplysninger, råd, vejledning eller anbefalinger. Verinet®'s ansvar er alene begrænset til at tilbyde rettelse evt. fejl. Verinet® udbetaler refusion jf. gældende prisliste for nedetid udover henholdsvis 99,99% og 99,7% som skyldes Verinet®'s egen drift. Evt. nedetid noteres under fanebladet support og der udgives offentlig support og driftsinformation mindst 1 år tilbage i tiden.

For opkoblinger og satellitopkoblinger gælder særlige bestemmelser fra den enkelte udbyder som udleveres sammen med modtagelse af abonnementet eller faktura eller henvisning via ordrebekræftelser, elektroniske bekræftelser m.v. For ydelser leveret via 3. part f.eks. ISDN, PSTN, MPLS, Wimax, FWA, VPN, APL eller Frame Relay gælder særlige bestemmelser tillige med disse og Verinet® har intet ansvar for drift, oppetid, betaling, åbning og lukning, fysiske adgange, etablering eller nedtagning af disse også selvom disse faktureres via Verinet®. Verinet® Hosting yder ikke opkaldsgarantier for ISDN, APL og FrameRelay netværket, som grundet dennes særlige struktur er afhængig af andre tjenesteudbydere. For produkter hvor der indgår andre tjenesteudbydere, f.eks. software eller hardware, er disses forretningsbetingelser gældende sammen med de her nævnte. Ved flytning af et domæne er kunden forpligtet til at fjerne de af Verinet® Hosting produceret kode, design eller lign. eller ved forsat benyttelse skal der gives copyright anerkendelse med forsat link til Verinet® Hosting.

Verinet® Hosting friholder sig endvidere for ansvaret af enhver karakter omfattende tab af; retten til et domæne, data, filer, servere, serverhosting, fysiske adgangsforhold, transmissioner, servernedbrud, tekniske udvidelser, strømsvigt samt driftsforstyrrelser på transmissionsnet og telenet i Danmark eller udlandet. Det er kundens pligt at tage backup af egne filer. Verinet® kan levere databackup mod betaling. Verinet® Hosting forbeholder sig ret til at foretage ændringer i alle tekniske specifikationer og installationer. Såfremt kunden tager plads, ledningsføring, trafik eller strøm i anvendelse er Verinet® berettiget til betaling for denne service eller plads jf. prisliste. Forhandler eller kunde skal melde adgang til hosting-, servicecentre eller centraler og må ikke selv trække kabler eller på anden måde ændre i installationen, tilføje, fjerne eller flytte udstyr uden Verinet® er tilstede. Såfremt dette sker bortfalder Verinet®'s ydelse eller garanti uden refusion eller returret og Verinet® Hosting er erstatningsberettiget. For leverancer af IP Netværk kan Verinet® ikke gøres ansvarlig såfremt IP net ikke kan leveres i ønskede mængder. Kunden er alene berettiget til at modtage 1 IP adresse pr. server eller firewall. IP adresser skal bestilles af kunden hos Ripe.net og Verinet® kan vejlede heri, men er ikke forpligtet til levering af specifikke IP adresser uden projektleder betaling. Køber kan ikke gøre krav på misligholdelsesbeføjelser, herunder at gøre krav på erstatning for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab herunder 3. parts omkostninger. Sælger og fremstillers ansvar er maksimalt at erstatte fejlbehæftede licenser, fysiske og dataadgange indenfor en rimelig tid. Verinet® Hosting fralægger sig ethvert ansvar for følgevirkninger ved brug af af disse adgange, hardware eller software.

Køber er i enhver henseende ansvarlig for at der er tegnet skades-, ulykkes- og tyveriforsikring for det udstyr som benyttes. Ved skader forårsaget af leverede varer eller ydelser, er Verinet® Hosting kun ansvarlig for i det omfang, skaden skyldes skødesløs forsømmelse fra Verinet® Hosting side og ikke i videre omfang end anført. Verinet® Hosting ansvar for skade kan ikke overstige kr. 20.000,00 og Verinet® Hosting hæfter i max. 14dage fra varens overgivelse eller dispositionsret til køber, for de skader, som varen måtte forvolde. I den udstrækning Verinet® Hosting måtte blive pålagt produktansvar overfor tredje mand, er køber forpligtet til at holde Verinet® Hosting skadesløs i samme omfang, som Verinet® Hosting ansvar er begrænset i forhold til ovenstående.

Verinet® kan tilbyde sponsoreret markedsføring af en kunde i sine nyhedsbreve. Såfremt kunden opsiger en aftale er Verinet® berettiget til at fjerne denne omtale helt eller delvist. Ved opsigelse skal sponsoreret udstyr, licenser m.v. afleveres tilbage til Verinet®. Sponsoraftaler gives for 2 år af gangen hvorefter de genforhandles. For alle sponsorkunder er kunden forpligtet til at linke til Verinet® på dennes forside og en valgfri underside med højst rang jf. Google Pagerank. Såfremt dette ikke sker er Verinet® berettiget til erstatning herfor eller afkrævning af betaling for det leverede efter normal takst.

Verinet® kan ikke gøres ansvarlig på nogen måde for en levering af en serviceydelse, returnering, produkt, serviceydelse eller andet der har med en 3. part administrator eller leverandør at gøre som f.eks. adgange, software og hardwareproducenter. Driftsansvar, returret eller ombytning kan ikke gøres gældende udover de 8 dages reklamations- og fortrydelsesret regnet fra fakturadato eller leveringsdato medmindre der betales for den medgåede tid og de fulde omkostninger herunder forskelle i ydelser, indhold, specifikationer eller priser. Hvis Verinet har medvirket til en afhjælpning af ovenstående kan forhandler eller kunde ikke opsige eller kræve erstatning. Såfremt der påstås mangler ved software eller hardware kan Verinet® alene behandle dette mod fakturering af den tid som pågår med behandling, ombytning m.v.

Vedr. producentansvar for hardware, software, operativ system, brancheforeninger og Google Apps hosting:

For drift af hardware og software generelt ydes ingen rettigheder eller garantier. Verinet® fralægger sig ethvert ansvar for anvendelse af adgange, hardware, software, licenser, scripts, Open Source samt forsknings- og undervisningssoftware og der ydes ingen refusion eller garanti vedr. oppetid, opdateringer, kompatibilitet, dimensionering, drivere, anvendelsesmuligheder og faciliteter samt stabilitet medmindre der er tegnet aftale herom hos producenten eller via Verinet® og da er dennes ansvar ikke gældende via Verinet® men alene et anliggende imellem kunde og producent. Verinet® frasiger sig ethvert ansvar vedr. adgange, licenser og svigtende hardware og hastigheden hvormed service og garantiaftaler fra 3. partudføres. Verinet® er alene forpligtet af levering af 1 IP adresse pr. server, router eller firewall samt strøm, køling og adgangsveje med en oppetidsgaranti indtil RJ45 eller Fiberstik. For Google Hosting og Google Apps er samarbejdet med Google alene baseret på de til enhver tid samme betingelser som Google selv giver. For brancheforeninger og SAKO, SKI og statsaftaler er disse aftaler gældende tilsammen med de her nævnte vilkår.

Nyhedsbreve vedr. Verinet®, drift og support samt hosting og domæne blacklisting forbehold:

Verinet® Hosting er tilmeldt serviceordninger hos disse services hvilket i praksis kan betyde at Verinet® Hosting services ikke kan leveres overfor for kunder eller internetudbydere som står registreret i disse offentlige blokeringsregistre. Der er tale om at simpel trafik og e-mail nægtes og afsender/modtager får besked fra vore servere om dette. Man vil således ej heller kunne sende/modtage såfremt man er registreret hos andre som er med i denne ordning. Dette gælder ved manglende RDNS, SPF, for registrering af såkaldte Open Relay og Open Proxy samt ved udsendelse af Spam. Ved brug af eller tilmelding til services såsom henvendelser til os via e-mails og elektroniske formularer godtager kunden samtidigt vor generelle nyhedstjeneste, som kan afmeldes med et klik nederst i disse nyhedsbreve. Det kan f.eks. være forespørgsler på domæner, driftsstatus, dix info, hosting, antivirus m.v. afhængigt af hvilken service man har forbrugt. Nyhedsbreve fremkommer ca. 10 gange årligt. Verinet® er berettiget til, at have en kunde nævnt på sin hjemmeside eller nyhedsbreve jf. tilbud, bekræftelser og levering også såfremt denne har været kunde hos Verinet® eller dennes forhandlere. Såfremt en kunde anvender Verinet® Hosting tjenester til at sende uopfordret post (BULK eller SPAM MAIL) er Verinet® Hosting berettiget til at lukke for driften og kræve erstatning for timeløn fordi en sådan adfærd skader de IP adresser som benyttes og Verinet® Hostings omdømme ved registrering af Verinet® Hostings IP klasser på forskellige netsteder og databaser for opslag. Såfremt en kunde distribuerer pornografisk eller anstødelig billeder eller tekst, billede og video stridende imod gældende dansk lov via mail, ikke overholder regler for brug af nyhedsgrupper eller via WWW eller anden kommunikationsform udbudt via Verinet® Hosting er Verinet® Hosting berigtiget til at lukke for driften midlertidigt uden forudgående varsel. Verinet® Hosting udleverer udskrifter af logfiler til efterforskning m.v. såfremt politi eller en offentlig retsinstans beder om dette. Såfremt en internetforbindelse benyttes til at download ulovligt materiale, eller benyttestil fildelingstjenester og/eller der fremkommer sager om ulovlig aktivitet er Verinet® Hosting berettiget til at lukke for forbindelsen uden varsel.

Gratis ydelser:

90 dage gratis hosting leje ydes alene hvis der tegnes og betales for 1 år ad gangen og ydelsen fratrækkes på første faktura hvis alle andre ydelser er betalt. De gratis ydelser som leveres af Verinet®, men har 3. parts producenter er Verinet® på ingen måde ansvarlig for. Det kan f.eks. være licenser, adgange, løfter eller rabatkuponer m.v.

Værneting, Force Majeure og andre forbeholdsangivelser:

Sø- og handelsretten i København aftales som værneting for eventuelle retstvister mellem Verinet® Hosting og køberen. Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lockout, svigtende forsyninger af råvarer, ildebrand, beskadigelse af Verinet® Hosting eller Verinet® Hosting leverandørers produktionsapparat, svigtende transport muligheder, import-/eksportforhold eller enhver anden begivenhed, som kan hindre eller begrænse Verinet® Hostings mulighed for at leverer eller yde den pågældende service. Verinet® Hosting har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen, eller en del af den, eller at leverer den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Verinet® Hosting er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering. Enhver reklamation og opsigelse skal ske med underskrift af en af virksomhedens tegningsberettiget pr. E-Mail med elektronisk anerkendt signatur, Telefax eller anbefalet brev. Der tages forbehold for alle ændringer uden varsel, trykfejl, udsolgte varer, pris- og kursændringer samt ændringer i produktets specifikationer. Fravigelse af salgs- og leveringsbetingelserne, kan kun ske med selvstændig skriftlig bekræftelse fra Verinet® Hosting.

Fiber og Hosting SLA aftaler, Service og Support:

Der kan tegnes onsite service for hardware og for software vedligehold jf. prislisten. Kunden er berettiget til gratis support hos producent såfremt producenten tilbyder dette. Verinet® Hosting yder kun support mod betaling fra kl. 9-16:30 på hverdage og med tillæg for aften, weekend og helligdage jf. prisliste. Der kan ikke ydes support for produkter som ikke benyttes af Verinet® eller som ikke administreres, er leveret eller installeret af Verinet® Hosting eller for problemer som kan afhjælpes ved almindelig manuallæsning eller ved anvendelse af anden software. Kunden hæfter økonomisk i alle henseender for den tid som Verinet® eller en valgt 3. part bruger. Alle supportproblemer kan håndteres ved indtastning af problemet på vor hjemmeside eller ved henvendelse pr. email eller ved telefonisk henvendelse på telefon 32177777 i åbningstiden. Ethvert tilkald af tekniker eller brug af Verinet® Hosting personale skal betales efter gældende timetakst uanset om det løser problemer eller giver svar, da Verinet® personale ikke kan arbejde gratis. Verinet® kan i yderste konsekvens hyre en 3. part tekniker til løsning af problemet for kundens regning.

Priser og fragt:

Alle priser er ex. moms, fragt, licenser, software, oprettelser, serviceaftale, teknikerbetaling, timebetalinger, undervisning, support, forsikring, indeksregulering, hardware, routere, firewall, strøm og installation medmindre det fremgår skriftligt i kontrakt. Forsendelse sker for købers regning og risiko medmindre køber tegner forsendelsesforsikring. Forbehold for ændringer uden varsel. Al information vedrørende priser, specifikationer, adgang, tilgængelighed, fragt, betalinger og konfiguration kan ændres uden forudgående varsel. Tilbud på hjemmesiden er ikke bindende. Bestilling er først bindende efter ordrebekræftelse fra Verinet® Hosting. Verinet® Hosting er ikke ansvarlig for skrivefejl eller fejl på billeder.

Henvisninger til særlige vilkår der gælder sammen med ovenstående:

For software bestilt hos Verinet® gælder disse producenters vilkår og licensbetingelser tillige.
For drift under Server Hosting, Colocation og IT Outsourcing gælder tillige disse vilkår.
For drift af 3. parts produkter såsom ISDN, PSTN, visse fiber og trådløse produkter gælder tillige disses leverandøres vilkår.

Copyright (C) © 2010 by Verinet® Hosting.

Verinet® is a public registered word and trademark owned by Verinet®